MACON JUDO

Katas Supérieurs

JUNO KATA

  1. Guide
  2. vidéo
  3. Planche

KOSHIKI NO KATA

  1. guide
  2. vidéo

ITSUTSU NO KATA

  1. Guide
  2. Vidéo