MACON JUDO

Nage Waza

NAGE WAZA - TACHI-WAZA

 

  • ASHI WAZA

Ashi Guruma                                                          De-Ashi-Barai

Harai-TsuriKomi-Ashi                                              Hiza-Guruma

Ko-Soto-Gake                                                          Ko-Soto-Gari

Ko-Uchi-Gari                                                            O-Guruma

Okuri-Ashi-Barai                                                      O-Soto-Gari

O-Soto-Guruma                                                       O-Soto-Otoshi

O-Uchi-Gari                                                             Sasae-Tsurikomi-Ashi  

Uchi-Mata

 

  • KOSHI WAZA

Hane-Goshi                                                             Harai-Goshi

Koshi-Guruma                                                         O-Goshi

Tsuri-Goshi                                                              Tsurikomi-Goshi

Uchi-Mata                                                                Ushiro-Goshi

Utsuri-Goshi

 

  • TE WAZA

Ippon-Seoi-Nage                                                     Kata-Guruma

Morote-Seoi-Nage                                                   Sukui-Nage

Sumi-Otoshi                                                             Tai-Otoshi

Uki-Otoshi

 

  • SUTEMI WAZA
  • Mae-sutemi-waza : techniques de sacrifice de face

Sumi-Gaeshi                                                            Tomoe-Nage

Ura-Nage

 

  • Yoko-sutemi-waza : techniques de sacrifice de côté

Tani-Otoshi                                                              Uki-Waza

Yoko-Gake                                                              Yoko-Guruma

Yoko-Otoshi                                                             Yoko-Wakare

 

  • Makikomi-waza : techniques d’enroulement

Hane-Makikomi                                                                        Soto-Makikomi